• Izbira zavarovanja
  • Osebni podatki
  • Povzetek in plačilo

1. Izberite tip zavarovanja

Študijsko zavarovanje

Pogoj za sklenitev študijskega zavarovanja je veljavno potrdilo o vpisu / letter of acceptance, ki ga izda tuja fakulteta. V primeru škodnega dogodka boste morali predložiti omenjeno potrdilo.

Dodajte Multirisk

+

Multirisk

Zdravstveno zavarovanje lahko nadgradite v multirisk zavarovanje, ki poleg zdravstvenih kritji pokriva tudi:

  • Preklic leta
  • Izguba/kraja prtljage
  • Zamuda prtljage/leta
  • Izguba uradnih osebnih dokumentov
  • Pravna asistenca
  • Nujno nakazilo denarja
  • Predujem varščine
Podrobnosti

Izberi področje veljave

Worldwide

3. Trajanje zavarovanja

*V kolikor zavarovanje sklepate iz tujine, vam zavarovanje 1. dan ne velja za poškodbe in prve 3 dni ne velja za bolezni.

4. Zavarovanje zloma

5. Športne aktivnosti

*Če se boste v tujini ukvarjali z rekreativnim smučanjem po urejenih progah, doplačila za šport ne potrebujete.

6. Kritja

Zdravstveno

Osnovno

25.000 €

Dvojno

50.000 €

Trojno

100.000 €

Zdravstveno

Medicinska oskrba in obisk zdravnika
Kriti so nujni stroški medicinske oskrbe in obisk zdravnika, ki so posledica nezgode ali bolezni zavarovanca v tujini.
Zdravljenje
Kriti so nujni stroški zdravljenja, ki so posledica nezgode ali bolezni zavarovanca v tujini. Obsegajo zdravljenje do dne, ko zdravstveno stanje zavarovanca le temu dovoljuje prevoz v domovino, kjer bo nadaljeval z zdravljenjem.
Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (omejen skupni znesek)
1000 €
2000 €
3000 €
Nujna zdravniška oskrba, prevoz, zdravila in vsi drugi stroški iz kritij zdravstvenega zavarovanja so v zvezi z akutnim poslabšanjem kroničnih bolezni pokriti do omejenega kritja, navedenega v preglednici zavarovalnih kritij. Za namene te police ima kronična bolezen vsaj eno od naslednjih karakteristik: - potrebuje trajno ali dolgoročno spremljanje s posvetovanji, pregledi, obiski pri zdravniku in / ali preiskavami; - potrebuje stalni ali dolgoročni nadzor ali lajšanje simptomov; - zahteva rehabilitacijo ali pa zavarovančevo usposobljenost za obvladovanje bolezni; - trajanje bolezni ni določljivo; - nima znanega zdravila; - se ponavlja ali je verjetno, da se bo ponovila.
Zdravila in zdravniški pripomočki
Vključeni so stroški zdravil in zdravniških pripomočkov, izdanih na zdravniški recept ali predpisanih na zdravniškem izvidu, potrebnih za zdravljenje nujnega akutnega zdravstvenega stanja.
Nujne zobozdravstvene storitve
100 €
200 €
300 €
V kritje so vključeni nujni stroški za zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, vključno z ekstrakcijo zoba. To pa ne vključuje stroškov za dokončno zdravljenje, ki bi odpravilo zobozdravstveni problem.
Prevoz do najbližje bolnišnice in nazaj
Vključeni so stroški prevoza zavarovanca do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj do prvotne lokacije v tujini.
Prevoz v domovino
Kriti so stroški prevoza obolelega ali poškodovanega zavarovanca v domovino, če mu zdravstveno stanje to dopušča, s tem da se predhodno pridobi soglasje asistenčne družbe in se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino na način, kot je to prvotno nameraval.
Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca
Kriti so dodatni stroški prevoza in stroški bivanja za osebo, ki na zahtevo oziroma po priporočilu lečečega zdravnika ostane v spremstvu zavarovanca oziroma stroški prevoza ožjega sorodnika iz domovine do kraja hospitalizacije, če zavarovancu ni mogoče zagotoviti drugačnega spremstva. Če je zavarovanec mladoletna oseba, se krijejo dodatni stroški prevoza in stroški bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca, ne glede na to ali je spremstvo priporočil lečeči zdravnik.
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka
Kriti so stroški prevoza zavarovančevega otroka, mlajšega od 18 let, do stalnega bivališča, kot tudi stroški prevoza njegovega spremljevalca v primeru zavarovančeve hospitalizacije ali smrti, če otrok ostane brez spremstva odrasle osebe.
Prevoz družinskega člana
Vozovnica
Vozovnica
Vozovnica
Kriti so stroški obiska zavarovanca. Vključeni so stroški povratne vozovnice za javni prevoz (ekonomski razred) za enega družinskega člana, če se zavarovanec iz zdravstvenih razlogov ne more vrniti v domovino in je hospitaliziran več kot 7 dni iz razlogov, kritih po teh pogojih.
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca
Kriti so stroški prevoza posmrtnih ostankov zavarovanca iz tujine v domovino.
Povratek v domovino v primeru smrti ali resnega zdravstvenega stanja družinskega člana
Vozovnica
Vozovnica
Vozovnica
V primeru smrti ali resnega zdravstvenega stanja družinskega člana so kriti stroški organizacije nujne vrnitve zavarovanca v domovino. Kriti so stroški prestavitve letalske karte oz. povratnega rednega poleta (ekonomski razred), če prestavitev ni možna ali ni možna vožnja z vlakom (1. razred).

Multirisk

Multirisk

Preklic rednega prevoza ali zamuda na povezovalni let
100 €
150 €
250 €
Kritje stroškov nastanitev, prevoza do najbližje nastanitve, restavracijskega obroka, napitkov in nujnih telefonskih klicev, a le ob predložitvi originalnih računov, v primeru: - preklica rednega prevoza; - zamude na povezovalni let zaradi neustreznih vremenskih razmer, stavke ali mehanske okvare pri predhodnem letu in če čakanje do naslednjega leta traja več kot šest (6) ur.
Izguba / kraja prtljage
150 €
250 €
400 €
Če se zavarovancu, ki je v tujini, med prevozom izgubi njegova prtljaga ali je ta ukradena, mu pripada zavarovalnina kot nadomestilo za nastalo škodo.
Zamuda prtljage / rednega prevoza
50 €
75 €
100 €
Če prtljaga / redni prevoz zavarovanca zamuja več kot 4 ure, so kriti stroški: - če pride do zamude rednega prevoza, stroški za restavracijski obrok in osvežilne napitke, ob predložitvi originalnih računov in potrdila prevoznika o zamudi; - če pride do zamude prtljage, stroški za nakup nujno potrebnih oblačil/obutve, zdravil in toaletnih potrebščin, ob predložitvi originalnih računov in potrdila letalskega prevoznika o zamudi. Velja samo v primeru, če pride do zamude prtljage v tujini.
Izguba / kraja osebnih dokumentov
50 €
75 €
100 €
Če zavarovanec izgubi ali so mu bili odtujeni (tatvina/rop) uradni osebni dokumenti, potrebni za povratno potovanje (potni list in/ ali osebna izkaznica), so kriti stroški izdelave novih uradnih osebnih dokumentov. V primeru kraje osebnih dokumentov mora zavarovanec dogodek prijaviti policiji.
Pravna pomoč
100 €
150 €
250 €
Asistenčna družba bo zavarovancu organizirala pravno pomoč in krila stroške za začetno posvetovanje z odvetnikom, do omejitve, navedene v preglednici zavarovalnih kritij. Stroški za pravno obrambo zavarovanca niso kriti.
Predujem varščine
2.500 €
5.000 €
10.000 €
Če je zavarovanec dolžan lokalnim oblastem plačati kazensko varščino, bo asistenčna družba zanj založila varščino do limita, določenega v preglednici.
Zavarovanje odgovornosti zasebnika
Kritje odgovornosti na smučanju:
25.000 €
2.500 €
50.000 €
5.000 €
100.000 €
10.000 €
Zavarovanje krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški), ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in nepričakovanega škodnega dogodka (nesreče), do katerega pride v času nahajanja zavarovanca v tujini.
Nujno nakazilo denarja
2.000 €
3.000 €
4.000 €
Če zavarovanec asistenčni družbi pošlje prošnjo za pomoč za dogodek, ki je krit po teh pogojih, in mora ob tem dogodku plačati tudi nepredvidene stroške, bo asistenčna družba zavarovancu na njegovo prošnjo nakazala zahtevani znesek denarja v lokalni valuti, vendar največ do zneska, ki je naveden v preglednici kritij, navedeni na koncu teh pogojev. Znesek zanj mora biti vnaprej plačan asistenčni družbi, medtem ko bo stroške samega nakazila krila zavarovalnica.
Prenos nujnih sporočil
Asistenčna družba bo organizirala prenos nujnega sporočila in rezervacijske storitve. Vsa nujna sporočila bo prenesla družini zavarovanca ali na želeni službeni naslov. Asistenčna družba bo tudi prilagodila hotelske in letalske rezervacije, rezervacije za izposojo avtomobila in uskladila vse sestanke po navodilu zavarovanca.
Nezgodna smrt
10.000 €
20.000 €
30.000 €
Če zavarovanec v času nahajanja v tujini umre za posledicami nezgode, bo zavarovalnica izplačala znesek zavarovalnine dediču zavarovanca. Zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti zavarovanca ni veljavno v primeru, če je zavarovanec ob nastanku zavarovalnega primera mlajši od 14 let, zato so vse obveznosti zavarovalnice v zvezi s tem iz zavarovanja izključene.
Kritje za primer terorizma
Če se med bivanjem v tujini zavarovanec poškoduje zaradi terorističnega napada, bo zavarovalnica plačala za nujno zdravniško oskrbo ali zdravljenje. Kritje za primer terorizma ni zagotovljeno, če zavarovanec potuje v Afganistan, Libijo, Sirijo, Irak in Sudan ali drugo državo ali območje, za katero je uradni vladni organ pred potovanjem le-to odsvetoval.

Starostna doplačila

Starostna doplačila

Starost
do 75 let
do 75 let
do 75 let
Do vključno 75 let, nad 75 in nad 85 pa z ustreznim doplačilom. Starostna meja navzgor ni omejena.
Doplačila za starost od 75 do 85 let
50%
50%
50%
Do vključno 75 let, nad 75 in nad 85 pa z ustreznim doplačilom. Starostna meja navzgor ni omejena.
Doplačila za starost nad 85 let
100%
100%
100%
Do vključno 75 let, nad 75 in nad 85 pa z ustreznim doplačilom. Starostna meja navzgor ni omejena.
...

Geografsko kritje

Geografsko kritje

Geografsko kritje
Svet
Svet
Svet
Zavarovanje velja po celem svetu, razen v državi stalnega ali začasnega prebivališča oziroma, kot je navedeno na polici.
Copyright April © 2017 | Tehnična izvedba TriTim spletne in mobilne rešitve